Tillträdande VD Mikael Nachemsons aktieinnehav i Bure

Tillträdande VD i Bure Mikael Nachemson har formellt, såsom detta definieras och tillämpas enligt Finansinspektionens regelverk, inget vare sig direkt eller indirekt innehav av aktier eller teckningsoptioner i Bure. Mikael Nachemson har dock per den 1 februari 2005, genom ett avtal om pensionsutfästelse, säkerställd med företagsägd kapitalplacering med sin tidigare arbetsgivare Investment AB Öresund såväl inflytande som ekonomisk exponering rörande 11.320.000 aktier och 1.360.000 tecknings¬optioner i Bure. Angivna aktier och teckningsoptioner är inte anmälningspliktiga till Finansinspektionen, enligt lagen om anmälningsskyldighet (2000:1087). Göteborg den 1 februari 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD 031-708 64 00 Johanna Pettersson, IR/Informationsansvarig 0708-35 76 51

wkr0007.pdf