Totalavkastningen för Bure-aktien var 34,4 procent

Delårsperiod januari – september 2019

  • Substansvärdet var 159,2 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 16,1 procent.
  • Bures substansvärde var 10 978 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var 34,4 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 23,0 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 641 Mkr (997). Resultatet per aktie uppgick till 23,80 kr (14,39).

Tredje kvartalet 2019

  • Substansvärdet per aktie var 159,2 kr jämfört med 153,5 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.
  • Yubico genomförde en riktad nyemission under det tredje kvartalet. I samband med detta förvärvade Bure Growth 140 000 aktier i Yubico från befintliga aktieägare för 50,2 Mkr.
  • Bure Growth slutförde förvärvet av 24,4 procent av aktierna i ScandiNova Systems för 70,9 Mkr.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 186,1 kr per aktie den 6 november 2019 vilket motsvarar en ökning med 35,7 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord
I slutet av augusti genomförde portföljbolaget Yubico en riktad nyemission om USD 25 miljoner till det amerikanska investeringsbolaget Meritech Capital Partners. I anslutning till denna transaktion förvärvade Bure aktier från befintliga aktieägare för totalt 50 Mkr. Till följd av transaktionen och i enlighet med IFRS 9 skrev Bure upp värdet på det totala innehavet i Yubico med 507 Mkr. Efter transaktionen uppgår det bokförda värdet på Bures totala aktieinnehav i Yubico till 989 Mkr och utgör därmed Bures tredje största innehav. Yubico fortsätter att växa kraftigt. Fokus under året har bl.a. varit att bredda bolagets kundbas utanför de ledande internetbolagen såsom Google, Facebook, Amazon, etc. samt att öka marknadsnärvaron i Europa.

Bures substansvärde steg under det tredje kvartalet med 3,7 procent vilket överträffade SIX Return Index som steg med 2,0 procent. Under årets första 9 månader ökade substansvärdet per aktie med 16,1 procent.

Aktiemarknaden fortsätter att vara förvånansvärt stark. Hittills i år är SIX Return Index upp hela 30 procent. Detta trots en vikande konjunktur, diverse olika oroshärdar i världen och en generellt svagare vinstutveckling för bolagen. Svensk industri får dock draghjälp av den svaga kronan. Intressant att notera är den s.k. rotation som skett på kapitalmarknaden från mindre till större bolag. OMX Stockholm 30 har under de senaste tre månaderna stigit med cirka 12,5 procent samtidigt som OMX Small Cap enbart ökat med cirka 0,4 procent.

Av de portföljbolag som rapporterat för det tredje kvartalet utmärker sig Mycronic, Vitrolife och Xvivo. Orderingången inom Mycronics båda affärsområden var fortsatt väldigt stark, vilket fick bolagets aktiekurs att nå nya toppnivåer. Både Vitrolife och Xvivo fortsätter att uppvisa tvåsiffriga tillväxttal och god bruttomarginal vilket också är starkt.

Bure Equity AB (publ)