Utfall av inlösen i Bure Equity AB

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) ("Bure") har anmält 4 317 740 aktier i Bure för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 27 maj 2011.

Totalt kommer en likvid om 164,1 miljoner kronor kontant att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 38,00 kronor per inlöst aktie.

Anslutning i inlösenerbjudandet

Inlösenerbjudandet omfattade totalt 4 482 286 aktier i Bure. Vid anmälningsperiodens slut har 4 317 740 aktier i Bure anmälts för inlösen, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 96,3 procent. Efter inlösenerbjudandets fullföljande kommer det totala antalet utestående aktier och röster i Bure att uppgå till 85 327 987 aktier och röster.

Handel i inlösenaktier och redovisning av inlösenlikviden

Handel i inlösenaktier avses att påbörjas den 7 juni 2011 och avslutas den 14 juni 2011. Inlösenaktier kommer att lösas in mot en kontant likvid om 38,00 kronor kontant per inlösenaktie, innebärande att en total likvid om 164,1 miljoner kronor kommer att utbetalas omkring den 22 juni 2011 för inlösta aktier.

Courtagefri försäljning

I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 0,20 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen avses att redovisas till berörda aktieägare omkring den 7 juni 2011.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, Vice VD            Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                        Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2011 kl. 09:00

 

wkr0005.pdf