Utfall i Bures inlösenprogram

Anmälningsperioden för Bures frivilliga inlösenprogram har löpte ut den 12 oktober 2007. Sammanlagt har inkommit anmälningar om inlösen av 10.545.930 aktier, vilket motsvarar 99,1 procent av antalet inlösenberättigade aktier.

Det totala inlösenbeloppet kommer därmed att uppgå till drygt 569 MSEK jämfört med bolagsstämmans beslut om maximalt 575 MSEK. För varje inlöst aktie betalas 54 SEK. Pengarna kommer att utbetalas med den 2 november som förväntad utbetalningsdag.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer det utestående antalet aktier i Bure att uppgå till 98.377.837 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 2.500.000 aktier i egen räkning.

Göteborg den 18 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0018.pdf