Utfall i Bures inlösenprogram

Anmälningsperioden för Bures frivilliga inlösenprogram löpte ut den 23 januari 2009. Sammanlagt har inkommit anmälningar om inlösen av 33.565.872 aktier, vilket motsvarar 100 procent av antalet inlösenberättigade aktier.

Det totala inlösenbeloppet kommer därmed att uppgå till ca 1.007 MSEK motsvarande bolagsstämmans beslut. För varje inlöst aktie betalas 30 SEK. Förväntad utbetalningsdag är den 13 februari.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer det utestående antalet aktier i Bure att uppgå till 50.348.808 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 0 aktier i egen räkning.

Göteborg den 2 februari 2009
Bure Equity AB (publ)För mer information kontakta:
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 0733-90 49 12

wkr0003.pdf