Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Bure Equity AB

Den extra bolagsstämman den 3 september 2007 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse har nu beslutat utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet när styrelsen bedömer det fördelaktigt för bolagets aktieägare.

Förvärv skall kunna ske från och med den 19 november 2007 till och med nästa års årsstämma den 23 april 2008. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Bure äger för närvarande 2.500.000 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure är för närvarande 98.377.837 stycken och högsta antal aktier som kan återköpas uppgår till 7.337.783 stycken.


Göteborg den 16 november 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0018.pdf