Uttalande med anledning av Scanfil Oyjs offentliga uppköpserbjudande avseende PartnerTech AB

Scanfil Oyj (”Scanfil”) har den 25 maj 2015 lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i PartnerTech AB (”PartnerTech”) att överlåta samtliga aktier i PartnerTech till Scanfil för 35 kr per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i PartnerTech är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Bure med ett innehav om 5 404 140 PartnerTech-aktier, motsvarande cirka 42,7 procent av det totala antalet aktier och röster i PartnerTech, har åtagit sig gentemot Scanfil att acceptera Erbjudandet. Åtagandet är villkorat i enlighet med reglerna i Takeover-rekommendationen som bland annat innefattar Femprocentströskel och Matchningsrätt. Åtagandet är vidare villkorat av att Scanfil efterlever tillämpliga lagar samt bestämmelserna i Nasdaq OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, innefattande Aktiemarknadsnämndens uttalanden och tolkning.

Styrelsen i PartnerTech har beslutat att rekommendera aktieägarna i PartnerTech att acceptera Erbjudandet. Bengt Engström och Gösta Johannesson, ledamöter i PartnerTech som är verksamma i Bure, har inte deltagit i styrelsen för PartnerTechs hantering av eller beslut avseende Erbjudandet.  

Bure har som största ägare spelat en viktig roll i PartnerTech utveckling sedan 1999 då Skanditek Industriförvaltning, sedermera fusionerat med Bure, ursprungligen investerade i PartnerTech. Erbjudandet innebär att Bure skulle erhålla 189,1 Mkr för innehavet i PartnerTech vilket ska jämföras med värdet den 31 mars 2015 om 118,9 Mkr.

”Vi anser att Scanfils budpremie på 52 procent jämfört med den volymvägda betalkursen under de senaste 30 dagarna är attraktivt för Bures aktieägare. Dessutom är vi positiva till den industriella kombinationen som skapas i samgåendet mellan Scanfil och PartnerTech”, säger Henrik Blomquist, vd för Bure.

Stockholm den 25 maj 2015

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, vd
08-614 00 20

   
Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2015 kl 8:30.

Pressmeddelande (PDF)