Valberedningens förslag till beslut på årsstämma 2006

Valberedningen i Bure Equity AB föreslår, såsom komplettering till vad som angivits i kallelse till årsstämma, att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fem. Vidare föreslås omval av styrelseordföranden Patrik Tigerschiöld samt ledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad och Håkan Larsson. Föreslagen till ny ledamot är Ann-Sofi Lodin. Ann-Sofi Lodin, född 1962, pol.mag och ekonom, har arbetat inom sjukvårdskoncernen Capio i drygt 10 år, bl.a. som VD för Capio Lundby Sjukhus. Ann-Sofi är sedan drygt två år VD och affärsområdeschef i Capio Sjukvård Norden, med ansvar för Capios nordiska sjukvårdsverksamheter, bl.a. Capio S:t Görans Sjukhus. Hon har tidigare varit controller för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Förutom styrelseuppdrag inom Capio-koncernen är hon även styrelseledamot i Stiftelsen Richard C. Malmstens minne. Helena Levander har avböjt omval. I valberedningen har ingått Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning, Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder och Handelsbanken Liv, Cecilia Lager, SEB Fonder, och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity AB. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Göteborg den 29 mars 2006 BURE EQUITY AB (PUBL) För information kontakta: Henrik Blomquist Valberedningens ordförande tel 08-614 00 20

wkr0001.pdf