Valberedningens förslag till beslut på extra bolagsstämma den 1 december 2009

Valberedningen i Bure Equity AB (publ), ("Bure"), föreslår, såsom komplettering till vad som angivits i kallelse till extra bolagsstämma, att - antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fem, - arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter skall utgå med samma belopp som beslutades om vid årsstämman den 28 april 2009, - styrelseledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson och Ann-Sofi Lodin omväljs med Björn Björnsson som ny styrelseordförande, - Mathias Uhlén utses till ny ledamot. Mathias Uhlén, född 1954, är teknologie doktor och professor i mikrobiologi. Sedan 1992 är han styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Därutöver är han styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och styrelseledamot i bland annat Affibody AB, Biotage AB (publ), KTH Holding AB, SweTree Technologies AB, Nordiag ASA and Novozymes A/S. Mathias Uhlén är också ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Patrik Tigerschiöld avgår som styrelseledamot. Beslutet om ny styrelse är villkorat av att den på extra bolagsstämman föreslagna fusionen mellan Bure och Skanditek Industriförvaltning AB (publ), ("Skanditek"), genomförs och registreras hos Bolagsverket. Fram till dess att fusionen registreras hos Bolagsverket kommer Skanditek och Bure att verka som två självständiga noterade bolag under sina nuvarande ledningar och styrelser. I valberedningen har ingått Björn Björnsson (Skanditek), Ulf Strömsten (Catella Fonder), Peter Rudman (Nordeas fonder) och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Göteborg den 17 november 2009 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Björn Björnsson, Valberedningens ordförande, tel. 08-614 00 20

wkr0011.pdf