Villkor avseende Bures frivilliga inlösen

Som tidigare kommunicerats i samband med bokslutskommunikén har styrelsen i Bure Equity AB (publ) (”Bure” eller ”bolaget”) beslutat om att föreslå årsstämman i Bure att besluta om en frivillig inlösen i stället för utdelning.
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011 kl. 08:30

Den frivilliga inlösen föreslås ske genom indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ("Inlösen") och en samtida fondemission utan utgivande av nya aktier i syfte att återställa aktiekapitalet.

Inlösens föreslås ske genom att samtliga ägare till aktier i bolaget på avstämningsdagen erhåller en inlösenrätt per innehavd aktie. Tjugo (20) inlösenrätter avses berättiga till inlösen av en innehavd Bureaktie mot en kontant inlösenlikvid om 38,00 kronor. Genom förslaget kan maximalt 4 482 286 aktier bli föremål för inlösen varigenom maximalt cirka 170,3 MSEK kan komma att skiftas ut till Bures aktieägare

Preliminär tidsplan[1] 

2 maj 2011                          Sista dag för handel med Bureaktien inklusive rätt till erhållande av inlösenrätt

5 maj 2011                          Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt

10 maj – 27 maj 2011         Anmälningsperiod

10 maj – 24 maj 2011         Handel i inlösenrätter

10 maj – 20 maj 2011         Anmälningsperiod för courtagefri försäljning om maximalt 1. 000 inlösenrätter

3 juni 2011                         Utfallet av Inlösen offentliggörs

7 juni – 14 juni 2011           Handel i inlösenaktier

Omkring 22 juni 2011        Utbetalning av inlösenlikvid

Övrigt

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Wistrands Advokatbyrå är legal rådgivare till Bure med anledning av Inlösen

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, Vice VD                                                         Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20                                                                    Tel. 08 – 614 00 20


[1] Tidsplanen är preliminär och kan komma att förändras

wkr0005.pdf