Bolagsstyrningsrapport

Enligt koden för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på webben. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Från och med 1 juli 2008 skall Styrelsens rapport om intern kontroll utgöra ett särskilt avsnitt i styrelsens bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapport för år 2018

Bolagsstyrningsrapport för år 2017

Bolagsstyrningsrapport för år 2016

Bolagsstyrningsrapport för år 2015

Bolagsstyrningsrapport för år 2014

Bolagsstyrningsrapport för år 2013

Bolagsstyrningsrapport för år 2012

Bolagsstyrningsrapport för år 2011

Bolagsstyrningsrapport för år 2010

Bolagsstyrningsrapport för år 2009

Bolagsstyrningsrapport för år 2008

Bolagsstyrningsrapport för år 2007

Bolagsstyrningsrapport för år 2006

Bolagsstyrningsrapport för år 2005

Styrelsens rapport om intern kontroll för år 2007

Styrelsens rapport om intern kontroll för år 2006

Styrelsens rapport om intern kontroll för år 2005