Exitstrategi

Bure har ingen fastställd exitstrategi och är inte tvingat att avyttra portföljbolag inom en viss tid. Avyttringar kan ske när en ny ägare kan tillföra något till respektive bolags utveckling. Det är viktigt att Bure som ägare har en långsiktig strategi och ägaragenda, det vill säga tydlig målsättning och aktivitetsplan på både lång och kort sikt, för respektive portföljbolag. Dessa utvärderas kontinuerligt av Bure med betoning på värde, potential och risk.