Bures övergripande investeringskriterier

Bure är en situationsbaserad investerare. Vi söker bland annat efter investeringsmöjligheter som faller utanför andra investeringsbolags modeller. När vi utvärderar verksamheter och potentiella investeringar analyserar vi affärsmöjligheterna utifrån struktur, marknad, affärsmodell, finansiell ställning, ledning och styrelse. De övergripande investeringskriterier som vi tillämpar är:

  • Generellt ska varje investering ge en årlig avkastning som överstiger 12 procent. Eftersom vårt mål är att ha en balanserad portfölj utifrån ett riskperspektiv investerar vi även i kassaflödesgenererande bolag och bolag med hög potentiell avkastning (se vidare avsnittet ”Målbild för portföljen”).
  • Innehavet ska vara betydande och ha en tillräckligt stor värdeökningspotential för att kunna bidra till den långsiktiga värdetillväxten i Bure.
  • Bure ska vara tillräckligt stor ägare med en tydlig roll för att aktivt kunna påverka.