Styrelsen

Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska Bures styrelse bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, dock ej i den löpande verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en vd samt ange arbetsfördelningen.

Nuvarande styrelse valdes på årsstämman den 7 maj 2019.

Patrik Tigerschiöld

Ordförande

Stockholm, född 1964, civilekonom

Styrelseordförande sedan 2013 (även under perioden 2004-2009), tidigare Verkställande direktör 2010-april 2013.

Styrelseordförande i Cavotec SA, Mycronic AB, Föreningen för god sed på aktiemarknaden, Aktiemarknadsbolagens Förening och Atle Investment Management AB.

Styrelseledamot i Fondbolaget Fondita Ab, Idevall & Partners Fonder AB och Ovzon AB.

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 933 405 st.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Carl Björkman

Stockholm, född 1970, civilingenjör
Ledamot sedan 2010

Styrelseordförande i Cality Invest AB.

Styrelseledamot i Bällsta Mekaniska AB, FPG Media AB, Hermanders AB, Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse för Ekonomisk Forskning, Motus Weighing AB och Stäketsholms Förvaltnings AB.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 2 945 412 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Carsten Browall

Carsten Browall styrelsemedlem Bure Equtiy ABGöteborg, född 1958, MBA
Ledamot sedan 2019

Styrelseordförande i GHP Specialty Care AB (publ).

Styrelseledamot i Osstell AB, Cellink AB S2 Medical AB.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bengt Engström

Stockholm, född 1953, civilingenjör
Ledamot sedan 2014

Styrelseordförande i Scandinavian Executive AB, Nordic Flanges Group AB (publ) och Real Holding AB.

Styrelseledamot i ScandiNova AB, Scanfil Oy, Prevas AB, Advania AB, Opticos AB, KTH Executive School och Avaj International Holding AB.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 000 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Charlotta Falvin

Genarp, född 1966, civilekonom
Ledamot sedan 2015

Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola (LTH), Malmö Startups och SHB södra regionbank.

Styrelseledamot i CLX Communications AB, Invisio Communications AB, Netinsight AB, Sydsvenska Handelskammaren samt medlem i Advisory Board för SKJ Center för Entreprenörskap vid Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sarah McPhee

Stockholm, född 1954, BA, MA och civilekonom HHS
Ledamot sedan 2016

Styrelseordförande i SNS, Fjärde AP-fonden och Houdini Sportswear AB.

Styrelseledamot i Klarna AB och Axel Johnson Inc.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 9 000 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.