Nytt rapportdatum Bure Equity bokslutskommuniké

2013-02-04 08:30

Bure flyttar fram rapportdatumet för sin bokslutskommuniké till den 22 februari 2013. Tidigare datum var den 21 februari.

Rapporten kommer att släppas kl. 08.30. Bures telefonkonferens kommer hållas kl 10:00. Se Bures hemsida för mer information.

   
Bure Equity AB (publ)

   
För mer information kontakta:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08– 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl 08.30.

  
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av åtta portföljbolag, varav fyra är noterade.

Dokument för nedladdning

PDF