Pressmeddelanden (regulatoriska)

Bure Equity AB (publ) offentliggör erbjudandehandling avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Bure har idag slutfört försäljningen av innehaven i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen

Ny VD och CFO i Bure

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Bures aktiekapital

Flaggningsmeddelande