Hållbarhet i Bures verksamhet

Bure är ett investmentföretag som noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare. Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. I dagens portfölj finns flera verksamheter där vi varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling.

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor på alla nivåer i koncernen.

Bure har vidare ett betydande inflytande över de bolag som Bure är delägare i och arbetar aktivt via styrelserepresentation för att tillse att det etableras relevanta policyer för respektive bolag och att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Bures styrelse har fattat beslut om ett internt ramverk som sätter riktlinjerna för hur Bure ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare samt återspegla Global Compacts tio principer. Bures styrelse har därvid antagit och fattat beslut om vår uppförandekod, som tillsammans med policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar, miljöpolicy och visselblåsarpolicy, sätter riktlinjerna för hur Bure ska agera som ett ansvarfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Väsentlighetsanalys

Under våren 2022 genomförde Bure en fördjupad väsentlighetsanalys med Bures medarbetare och externa intressenter däribland aktieägare, portföljbolag och andra intressenter.  Analysen resulterade i en matris där Bures mest väsentliga hållbarhetsfrågor internt och externt framgår.

Policyer, Hållbarhet och GRI Index