Verksamhet

Utgångspunkten i Bures verksamhetsmodell är den ägarfilosofi som vuxit fram över vår 25-åriga historia. Ägarfilosofin bygger på ett djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger vi upp stor kompetens om de branscher där våra portföljbolag är verksamma. I dagens portfölj finns flera bolag där vi varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling. Övergripande bygger vår ägarfilosofi på följande grundstenar:

Bygger på lång sikt

Långsiktighet är en viktig ingrediens för att lyckas bygga framgångsrika bolag. Kortsiktig spekulation kan leda till felaktiga beslut i portföljbolagen på lång sikt. Att våga investera, ha tålamod och visa respekt skapar goda förutsättningar att lyckas bygga industriellt framgångsrika bolag och därmed betydande värden. Att bygga på lång sikt skall inte förknippas med att arbeta långsamt. Tvärtom, långsiktigt arbete ställer större krav på processuellt arbete och affärsmässig uppföljning vilket bygger strukturkapital och konkurrensfördelar.

Engagemang och ansvar

Som huvudägare arbetar vi efter en tydlig agenda med fokus på respektive innehavs långsiktiga affärsstrategi och värdedrivare. Det kräver att Bure har hög närvaro i portföljbolagen, främst genom ett aktivt styrelsearbete. Med ägarskap följer ansvar. I Bures uppförandekod har vi formulerat hur vi ser på ansvarsfullt agerande och ägande vilket vi strävar efter att våra portföljbolag respekterar. Uppförandekoden innehåller tydliga åtaganden avseende bland annat etik, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor och miljöpåverkan.

Anpassat ledarskap

Vår erfarenhet är att bolags olika mognadsfaser kräver olika typer av ledarskap för att skapa framgång över tid. Vi tror inte det finns en typ av ledarskap som fungerar för allt. Detta faktum ställer krav på oss som huvudägare att ständigt vara lyhörd och förändringsbenägen genom att kontinuerligt utvärdera vilken typ av ledarskap våra portföljbolag är i behov av.

Finansiell styrka

En bra ägare besitter finansiell styrka och kapacitet för att alltid kunna stötta och hjälpa sina portföljbolag att nå deras uppsatta mål.