Bures syn på hållbarhet

För Bure handlar hållbarhet om förmågan att skapa långsiktigt värde både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Det är genom det kapital vi investerar och som ansvarsfulla ägare i våra innehav som vi har den största påverkan på hållbarhet. Genom att utveckla hållbara verksamheter skapar vi långsiktiga värden och affärsresiliens. Vi är stolta över att investera i bolag som är pionjärer inom hållbart företagande och har högt ställda mål att främja en hållbar utveckling i våra portföljbolag.  

På övergripande nivå styrs Bures hållbarhetsarbete av ett internt ramverk som beslutats av Bures styrelse. Ramverket återspeglar Global Compacts tio principer och sätter tillsammans med Bures policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar, uppförandekod, miljöpolicy och visselblåsarpolicy riktlinjerna för hur vi ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Bures styrelse är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet i Bure liksom för godkännande av hållbarhetsrapport, hållbarhetspolicy, riskanalyser och strategiska beslut. Bures cfo ansvarar för implementering av strategiska beslut och Bures styrelserepresentanter i portföljbolagen ansvarar för att driva bolagets hållbarhetsfrågor på styrelsenivå och rapporterar sitt arbete till Bures styrelse.  

En drivande kraft för en hållbar utveckling i våra innehav

Genom vår styrelserepresentation arbetar vi för att driva hållbarhetsarbetet framåt i våra portföljbolag, införliva relevanta policyer och säkerställa att verksamheter bedrivs ansvarsfullt och etiskt. Vi har sammanställt vårt arbete i ett internt ramverk som utgår från tre olika nivåer av ESG mognad. Syftet med vårt interna ramverk är att stötta Bures styrelserepresentanter i att driva hållbarhetsagendan framåt i portföljbolagen. Vi har höga förväntningar på en hållbar utveckling i våra innehav och följer kontinuerligt upp hållbarhetsarbetet i bolagen genom våra styrelserepresentanter.  

Hållbarhet – integrerad i vår investeringsprocess

Analys av hållbarhetsrisker och möjligheter är en integrerad del av vår investeringsprocess. I våra analyser utgår vi från hur bolag förhåller sig till de tio principerna i FN:s Global Compact, vårt interna hållbarhetsramverk samt Bures policy för ansvarsfulla investeringar och exkluderingskriterier.

Som investmentföretag har Bure en viktig roll i omställningen till en hållbar ekonomi. Vi är ansvarsfulla ägare och kan göra verklig skillnad. Vi driver hållbarhetsfrågorna framåt i våra portföljbolag och vi vill äga bolag som tar hållbarhet på allvar. Vår målsättning är också att vara ett föredöme när det kommer till Bures eget klimatavtryck.

Henrik Blomquist, vd  

Vägen framåt

Vi följer noggrant utvecklingen och nya regelverk kring hållbarhet på EU-nivå. Under 2022 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys i syfte att tydliggöra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete och förbereda oss för kommande CSRD-direktiv och rapportering enligt nya europeiska hållbarhetsstandarder (ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Samtidigt arbetar vi vidare med vårt interna hållbarhetsarbete och för att bli än starkare i vår roll som ansvarsfull ägare. Vi tror att det mest effektiva sättet att driva arbetet framåt är ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan oss och våra portföljbolag.

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29