Styrelsen

Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska Bures styrelse bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, dock ej i den löpande verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en vd samt ange arbetsfördelningen.

Nuvarande styrelse valdes på årsstämman den 3 maj 2022.