Historia

2023

 • Fusionen mellan ACQ Bure och Yubico slutfördes. Bureförvärvade innehavet i Yubico i en intern transaktion från Bure Growth för 971Mkr. I fusionen erhöll Bure ett fusionsvederlag på 7 851 942 aktier i ACQ Buresamt 564 Mkr. Bure förvärvade ytterligare 190 000 aktier i ACQ Buresplacering av aktier och nyemission för 19 Mkr. ACQ Bure namnändradesdärefter till Yubico AB och noterades på First North. Bures innehav i Yubicouppgår till 15 041 943 aktier vilket motsvarar 17,5 procent av totaltantal aktier.
 • Bure förvärvade aktier i Cavotecs, Ovzons och Xvivosnyemissioner för 58 Mkr, 83 Mkr respektive 35 Mkr.
 • Atle erlade tilläggsköpeskillingar för Atle InvestmentServices och HealthInvest Partners på 61 Mkr och lämnade aktieägartillskotttill Atle Investment Services och HealthInvest Partners på totalt 13 Mkr.
 • Bure Growth investerade 36 Mkr i ScandiNova, 62 Mkr iBioLamina och 5 Mkr i My Driving Academy.
 • Bure avyttrade 3,7 miljoner aktier i Mycronic för870 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat på 813 Mkr.

2022

 • Bure förvärvade 0,1 miljoner aktier i Mentice nyemission för 9 Mkr.
 • Atle förvärvade aktier i HealthInvest Partners, erlade tilläggsköpeskillingar för Atle Investment Services och Humle Fonder samt lämnade ett villkorat aktieägartillskott till Atle Investment Management på totalt 61 Mkr.
 • My Driving Academy förvärvade Mårtenssons och skapade Sveriges största trafikskola. Bure Growth förvärvade aktier för 13 Mkr i My Driving Academys nyemission.
 • Bure Growth förvärvade aktier i ScandiNova Systems för 2 Mkr.
 • Bure avyttrade Investment AB Bure till Sandahlsbolagen Sweden.
 • Bure avyttrade 0,8 miljoner aktier i Cavotec till David Pagels, vd i Cavotec, för 11 Mkr.

2021

 • I mars 2021 noterades ACQ Bure, Sveriges första SPAC, påNasdaq Stockholm. Bure investerade 700 Mkr i egenskap av sponsor.
 • I december 2020 offentliggjorde Bure ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). I februari 2021 uppnådde Bure ett ägande på 93,2 procent och påkallade tvångsinlösen. Bures ägarandel uppgår till100 procent för en investering på 746 Mkr.
 • Bure förvärvade aktier i Vitrolife för 351 Mkr.
 • Bure förvärvade aktier i Ovzons nyemission för 32 Mkr.
 • Bure förvärvade aktier i Xvivo Perfusions nyemission för 15Mkr.
 • Atle Investment Management tillträdde förvärvet av HumleFonder och övertog förvaltningen av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond.
 • Bure Growth förvärvade aktier i BioLamina för 17 Mkr.
 • Bure Growth avyttrade innehavet i Life Genomics för 11 Mkr.
 • Bure avyttrade innehavet i MedCap för 597 Mkr.
 • Bure avyttrade aktier i Mycronic för 259 Mkr.

2020

 • Bure förvärvade 8,5 miljoner aktier i Cavotec för 136,7 Mkr och ökade ägarandelen till 36,2 procent.
 • Bure förvärvade 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 14,7 procent.
 • Bure tecknade sin andel motsvarande 17,5 Mkr i Ovzons företrädesemission.
 • Bure tecknade aktier för 32,3 Mkr i Xvivo Perfusions riktade nyemission.
 • Bure Growth förvärvade 25 000 aktier i Yubico för 9,0 Mkr.
 • Bure Growth förvärvade aktier i BioLaminas företrädesemission för 13,2 Mkr samt förvärvade aktier för 53,2 Mkr och ökade ägarandelen till 44,8 procent.
 • Bure genomförde en riktad nyemission på 1 mdkr till institutionella investerare.
 • Bure offentliggjorde ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). Under december 2020 förvärvade Bure 6,4 miljoner aktier i Allgon för 70,9 Mkr.

2019

 • Förvärv av ytterligare aktier i Cavotec för 74 Mkr och ökning av ägarandel till 27,1 procent.
 • Förvärv av aktier i Mentice för 120 Mkr i samband med bolagets börsintroduktion, vilket motsvarar en ägarandel på 10,1 procent.
 • Förvärv av ytterligare aktier i Ovzon för 113 Mkr och ökning av ägarandel till 14,3 procent.
 • Förvärv av aktier i ScandiNova Systems för 81 Mkr, vilket motsvarar en ägarandel på 27,8 procent.
 • Förvärv av ytterligare aktier i Yubico för 54 Mkr.
 • Nettoavyttring av aktier i Mycronic för 270 Mkr vilket gav ett exitresultat på 245 Mkr.
 • Avyttring av aktier i Vitrolife för 384 Mkr vilket gav ett exitresultat på 370 Mkr.

2018

 • Bure firade 25-års jubileum, 1993-2018
 • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
 • Bure förvärvade 12,0 procent i Ovzon för 71 Mkr.
 • Bure Growth förvärvade ytterligare aktier i Yubico för 33 Mkr. Bure Growth investerade 9 Mkr i My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32,0 procent.
 • Bure Financial Services förvärvade 32,5 procent i Alcur Fonder AB.
 • Bure avyttrade 0,6 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 57 Mkr vilket gav ett exitresultat på 45 Mkr.

2017

 • Bure förvärvade ytterligare 2,8 miljoner aktier i Cavotec för 72 Mkr och ökade ägarandelen till 20,1 procent.
 • Bure förvärvade ytterligare 0,04 miljoner aktier i MedCap för 1 Mkr och ökade ägarandelen till 23,0 procent.
 • Bure Growth förvärvade 18,2 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Yubico.
 • Bure Growth förvärvade 22,5 procent av My Driving Academy Sweden.
 • Bure förvärvade ytterligare 0,15 miljoner aktier i BioLamina för 11 Mkr och ökade ägarandelen till 29,1 procent.
 • Bure avyttrade 0,2 miljoner aktier i Vitrolife för 100 Mkr vilket gav ett exitresultat på 93 Mkr.
 • Bure Financial Services avyttrade samtliga aktier i Catella för 193 Mkr vilket gav ett exitresultat på 138 Mkr.
 • Bure Growth avyttrade samtliga aktier i Vigmed Holding för 8 Mkr vilket gav ett exitresultat på -28 Mkr.

2016

 • Bure förvärvade 2,75 miljoner aktier i Cavotec för 55,1 Mkr och ökade ägarandelen till 16,6 från 13,1 procent.
 • Bure förvärvade 4,6 miljoner aktier i Lauritz.com för 68,9 Mkr vilket motsvarar en ägarandel om 11,3 procent.
 • Bure förvärvade 0,4 miljoner aktier i MedCap för 11,2 Mkr och ökade ägarandelen till 22,7 procent från 20,0 procent.
 • Bure Growth förvärvade aktier i Life Genomics som erbjuder genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Investeringen uppgick till 7 Mkr och ägarandelen till 28 procent.

2015

 • Bure förvärvade ytterligare 2,0 miljoner aktier i Cavotec för 56,4 Mkr varefter ägarandelen uppgår till 13,1 procent.
 • Bure Financial Services förvärvade ytterligare 0,3 miljoner aktier i Catella för 3,1 Mkr varefter ägarandelen uppgår till 10,8 procent av kapitalet och 11,1 procent av antalet röster.
 • Bure Growth etableras som nytt ägarbolag för aktieposterna i Vigmed Holding och BioLamina. Bure Growth ökade ägarandelen i BioLamina från 17,0 procent till 21,8 procent.
 • Bure avyttrade innehavet i PartnerTech för 189,1 Mkr till Scanfil Oyj som lämnat ett offentligt uppköpserbjudande på bolaget. Likviden översteg med 52,4 Mkr värdet på aktierna i PartnerTech per den 31 december 2014. Exitresultatet uppgick till 22,7 Mkr.
 • Bure avyttrade 7,8 miljoner aktier i Mycronic för 499 Mkr vilket resulterade i ett exitresultat om 394 Mkr. Ägarandelen uppgår därefter till 29,9 procent.

2014

 • Henrik Blomquist utses av styrelsen till verkställande direktör (tf vd sedan april 2013).
 • Bure förvärvar 9,98 procent av aktierna i Catella AB (publ), noterat på Nasdaq OMX Stockholm.
 • Bure förvärvar 10,0 procent av aktierna i Cavotec SA, noterat på Nasdaq OMX Stockholm.
 • Bure förvärvar 20,1 procent av aktierna i Fondbolaget Fondita Ab i Finland.
 • Bure Financial Services etableras som ägarbolag för aktieposterna i Catella och Fondbolaget Fondita Ab.
 • Bure avyttrar 1 miljon aktier i Vitrolife, 300 000 aktier i Xvivo Perfusion och en mindre aktiepost i PartnerTech till ledningen i PartnerTech.

2013

 • Patrik Tigerschiöld väljs till ny styrelseordförande på årsstämman. Tidigare vice vd Henrik Blomquist är utsedd till tf vd.
 • Från andra kvartalet redovisas MedCap som portföljbolag.

2012

 • Bure investerar 218 Mkr i lok för uthyrning till tågoperatören RushRail som tecknat långsiktigt transportavtal med Trätåg AB, ett logistikföretag ägt av Stora Enso och BillerudKorsnäs.
 • Innehaven i Carnegiebolagen avyttras vilket ökar likvida medel med 629 Mkr. Exitvinsten i moderbolaget, 279 Mkr, ger en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) på 26 procent.
 • Vitrolife knoppar av sin transplantationsverksamhet till aktieägarna genom att bilda bolaget Xvivo Perfusion. Bure erhåller 26,3 procent av det nya bolaget som noteras på NASDAQ OMX First North i oktober.

2011

 • Tonvikt mot finanssektorn med de tre självständiga Carnegiebolagen, Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen.
 • Frivilligt inlösenprogram om c. 200 Mkr.
 • Innehaven i Aptilo, SRC, Chimney Pot och H. Lundén avyttras.

2010

 • Fusion mellan Bure och Skanditek Industriförvaltning.
 • Kontantutdelning om c. 500 Mkr.
 • Ny vd.
 • Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder.
 • Innehavet i Energo (IRR 29 procent) och AcadeMedia (IRR 40 procent) avyttras.

2009

 • Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen förvärvas från Riksgälden.
 • Carnegie Asset Management avskiljs från Carnegie Investment Bank.
 • Frivilligt inlösenprogram om c. 1 mdkr.

2008

 • Skanditek Industriförvaltning största ägare i AcadeMedia.
 • Innehavet i den nya koncernen AcadeMedia delas ut till Bures aktieägare.
 • Samgående mellan Anew Learning och AcadeMedia.
 • Innehaven i Textilia och Citat avyttras.

2007

 • Kapitalutskiftning till aktieägarna på nästan 1,5 mdkr genom återköp av aktier, teckningsoptioner samt inlösenprogram.
 • Utbildningssatsningen samordnas i koncernen Anew Learning.
 • Bure förvärvar andel i AcadeMedia.

2006

 • Bure förvärvar friskolorna IT-Gymnasiet och Framtidsgymnasiet.
 • Innehaven i SysTeam, Cygate och Carl Bro avyttras.
 • Energo förvärvas och en marknadsledande teknikkonsult etableras tillsammans med Bures dotterbolag Retea.
 • Citat förvärvar Appelberg.

2005

 • Innehavet i Mölnlycke Health Care avyttras.
 • Ägandet i Vittra ökas.

2004

 • Skanditek Industriförvaltning blir största ägare i Bure.
 • Innehaven i Parere, Informator, Elmo Leather, XDIN och Stark Film och Event avyttras.

2003

 • Bure genomgår en finansiell kris, emissioner om totalt 800 Mkr genomförs.

2000

 • Affärsområdet Hälsa & Sjukhus börsnoteras under namnet Capio AB och delas ut till aktieägarna.
 • Innehavet i Observer delas ut till aktieägarna.
 • Carl Bro och Appelberg Publishing Agency förvärvas.

1998

 • Affärsområdet Utbildning etableras.
 • S:t Görans sjukhus förvärvas.
 • Innehavet i Sifo Group ökar genom förvärv av Romeike.

1996

 • Affärsområdet IT/InfoMedia bildas.
 • Förvärv av bl.a. Guide Datakonsult, Previa, Länia Material och Mälardiagnostik.

1993

 • Aktien noteras på Stockholmsbörsen.
 • Affärsområde Hälsa & Sjukvård bildas.

1992

 • Bure bildas ur de avvecklade löntagarfonderna.