Fusion med Skanditek 2010

Beslut om fusion med Skanditek Industriförvaltning AB fattades av Bures extra bolagsstämma den 1 december 2009. Detaljerad information om fusionen finns i informationsdokumentet nedan.

Skattefrågor i Sverige

Skattekonsekvenser vid samgåendet
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor med anledning av fusionen för aktieägarna i Skanditek. För ytterligare information se sid 52-54 i informationsdokumentet nedan.

Fysiska personer
Aktierna i Skanditek anses avyttrade när Skanditek upplöses genom fusionen, dvs. den 27 januari 2010. För en fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, uppkommer ingen skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust vid avyttringen enligt reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Aktierna i Bure som mottagits som fusionsvederlag anses i stället förvärvade för ett pris som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för avyttrade aktier i Skanditek.

OBS! Själva aktiebytet behöver inte deklareras.

En avyttring av aktier i Bure, inklusive central försäljning av Fraktioner, som mottagits som fusionsvederlag, utlöser däremot kapitalvinstbeskattning och ska deklareras (se nedan “Beskattning vid avyttring av aktierna i Bure”).

Juridiska personer
Se sid 52 i informationsdokumentet nedan.

Beskattning vid avyttring av aktier i Bure
När en fysisk eller juridisk person avyttrar aktier i Bure som mottagits som fusionsvederlag utlöses kapitalvinstbeskattning.

Om en aktieägare, som tillämpar reglerna om framskjuten beskattning eller uppskovsgrundande andelsbyten, redan ägde aktier i Bure vid fusionen eller om en sådan aktieägare förvärvar aktier i Bure efter fusionen, tillämpas en särskild turordningsregel enligt vilken efterföljande avyttringar av aktier i Bure anses ske i följande ordning:

1. aktier i Bure förvärvade före fusionen
2. aktier i Bure förvärvade genom fusionen
3. aktier i Bure förvärvade efter fusionen

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättning, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (skattemässigt anskaffningsvärde).

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt. För marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Bure, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den s.k. schablonmetoden till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med denna dragits av.