Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Bure Equity AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor fårväljas registrerat revisionsbolag.

§ 9 Bolagsstämma

i) Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

ii) Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast kl.12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmänhelgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

iii) Ordförande
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

iv) Tid för årsstämma
Årsstämma hålles en gång årligen senast under juni månad.

v) Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

vi) Ärenden

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justerare;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen,
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman;
9. fastställande av arvode åt styrelsen;
10. val av styrelse;
11. fastställande, i förekommande fall, av arvode åt revisorerna;
12. val, i förekommande fall, av revisorer och suppleanter;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, för det fall att styrelsen så bestämmer och på de villkor som styrelsen anger, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§12 Likvidation
Beslut att bolaget ska träda i likvidation är giltigt om det biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som två tredjedelar av de på stämman företrädda aktierna.

—————————
Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 11 juni 2020.