Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Bure Equity AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och C-aktier till ett antal av högst 2,0 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Stamaktier har en röst och C-aktier 1/10 röst. 

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier skall ägare av stamaktier och ägare av C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina samtliga C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast möjligt. C-Aktie, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. 

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor får väljas registrerat revisionsbolag. 

§ 9 Bolagsstämma

i) Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 

ii) Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

iii) Insamling av fullmakter och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma, om särskilda omständigheter föreligger enligt styrelsens bedömning, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

iv) Ordförande 
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts. 

v) Tid för årsstämma 
Årsstämma hålles en gång årligen senast under juni månad. 

vi) Plats för bolagsstämma 
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

vii) Ärenden 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justerare;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen,
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman;
9. fastställande av arvode åt styrelsen;
10. val av styrelse;
11. fastställande, i förekommande fall, av arvode åt revisorerna;
12. val, i förekommande fall, av revisorer och suppleanter;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, för det fall att styrelsen så bestämmer och på de villkor som styrelsen anger, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid bolagsstämma. 

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

§12 Likvidation
Beslut att bolaget ska träda i likvidation är giltigt om det biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som två tredjedelar av de på stämman företrädda aktierna. 

—————————
Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 3 maj 2022.