Valberedning

Senast vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts.
Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Sammansättningen av valberedningen inför Bures årsstämma 2024 offentliggjordes den 29 september 2023:

  • Viveca Ax:son Johnson, utsedd av familjen Björkman
  • Anders Hansson, utsedd av AMF Tjänstepension och Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2023.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av ordförande på stämman
  • Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller
    utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
  • Val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,  revisorssuppleant