Utskott

I styrelsens arbetsordning ingår instruktioner för revisionsutskott, ersättningsutskott och placeringsutskott. Revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbete fullgörs av hela styrelsen.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ansvarar för frågor om revision, intern kontroll och genomgång av bokslut och delårsrapporter. Utskottet ska även utvärdera revisorernas arbete samt förbereda för val av nya revisorer när det är aktuellt.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningar i form av lön, pensioner och bonus eller andra anställningsvillkor för vd och personal som rapporterar direkt till vd. Beslut om principer för ersättningar till vd och bolagsledningen fastställdes på årsstämman den 3 maj 2022.