Styrelsens arbete

Styrelsens arbete innefattar att utveckla bolagets strategi och affärsplan på ett sådant sätt att aktieägarnas intressen långsiktigt tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsens arbete regleras enligt en arbetsordning, vilken fastställdes vid styrelsens konstituerande sammanträde den 6 maj 2021, se dokument nedan. Styrelsens arbete följer en årlig plan med fasta beslutspunkter som fastställs i anslutning till konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsordning innehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden, verkställande direktören och styrelsens utskott.

Styrelsen kontrollerar fortlöpande bolagets och koncernens ekonomiska situation så att styrelsen kan fullgöra den uppföljningsskyldighet som följer av lag, Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm och god styrelsesed. Enligt arbetsordningen ska styrelsen ta beslut i frågor som inte ingår i den löpande förvaltningen eller är av stor betydelse, såsom väsentliga finansiella åtaganden och avtal samt betydande förändringar av organisationen.

Bures styrelse fastställer och dokumenterar årligen bolagets mål och strategier. Årligen behandlas dessutom marknadsfrågor, strategifrågor och budget. Styrelsen fastställer bolagets finanspolicy, attesträtt, delegeringsordning och beslutsordning. Styrelsen har upprättat en särskild instruktion om ansvar och befogenheter för vd i Bure samt får kontinuerligt rapporter och uppdateringar om verksamheten från ledningen. Informationsmaterial och beslutsunderlag inför styrelsemötena utsänds normalt en vecka före varje styrelsemöte.

Bolagets revisorer deltar minst en gång per år vid styrelsemötena för att lämna en redogörelse från årets revision samt ge sin syn på bolagets interna kontrollsystem. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen. En gång per år träffar revisorn styrelsen utan närvaro från någon i bolagsledningen.