Bolagsstyrningsrapport

Enligt koden för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på webben. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Från och med 1 juli 2008 skall Styrelsens rapport om intern kontroll utgöra ett särskilt avsnitt i styrelsens bolagsstyrningsrapport.