Affärsetik och antikorruption

Bure har nolltolerans mot alla former av korruption liksom missbruk av insiderinformation. Alla anställda i Bure har undertecknat Bures uppförandekod och insiderpolicy gällande anställdas handel med finansiella instrument.  

Bures anställda utbildas regelbundet av externa jurister gällande lagar och regler för kapitalmarknaden inklusive regler kring marknadsmissbruk.  

Löpande utvärdering av policyer och processer

Varje år utvärderas Bures policyer och processer och uppdateringar görs vid behov. Under 2022 rapporterades noll (0) incidenter av korruption och inga (0) klagomål gällande förlust av kunddata eller andra överträdelser av kundintegritet.  

Uppförandekod

Visselblåsarfunktion

Uppförandekod
Visselblåsarpolicy
Personuppgiftspolicy

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29