Bures miljöpåverkan

Vi är en liten organisation och vår miljöpåverkan handlar främst om koldioxidutsläpp från affärsresor och energikonsumtionen från vårt kontor i Stockholm. En mindre del avser inköp av elektronik och kontorsmaterial samt avfall som uppkommer från vår kontorsverksamhet. Vi agerar utifrån försiktighetsprincipen i allt beslut som kan ha en negativ miljöpåverkan. Exempelvis köper vi in 100 procent förnybar energi till vårt kontor och samlar löpande in data kring vår energiförbrukning och klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp. I vår Miljöpolicy beskrivs hur vi, inom ramen för vår verksamhet, ska agera och ta ansvar för miljön för att leva upp till dessa principer.

Bures största miljöpåverkan består av den indirekta miljöpåverkan från våra innehav. I vår policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar finns riktlinjer för hur Bure och våra portföljbolag ska arbeta för att minska miljöpåverkan.

Bure: Växthusgasutsläpp ton CO2e

1) Scope 1 är direkta utsläpp från verksamheten (t.ex. produktion i egna fabriker). I Bures fall är dessa 0.
2) Scope 2 är energi som köps in till Bures verksamhet, inklusive elektricitet, värme och kyla.
3) Scope 3 innefattar utsläpp från Bures affärsresor, produktion och distribution av energi, inköp av varor och tjänster, samtinvesteringar. I investeringar ingår portföljbolagens Scope 1 och 2-utsläpp (extrapolerad data för Cavotec).
Miljöpolicy
Policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29