Väsentlighetsanalysen

– grunden för en robust hållbarhetsstrategi

Vår väsentlighetsanalys inkluderar hela Bures värdekedja och tillämpning av det dubbla väsentlighetsperspektivet där hänsyn tagits till både Bures påverkan på hållbarhet och hållbarhetspåverkan på Bure (så kallad finansiell väsentlighet). Analysen inkluderar faktisk och potentiell påverkan, både positiv och negativ utifrån de hållbarhetsområden som är inkluderade i CSRD och ESRS:  

  • klimatförändringar, resursanvändning och cirkulär ekonomi, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem,  
  • egen personalstyrka, personal och arbetare i värdekedjan liksom konsumenter och slutanvändare,  
  • berörda samhällen, affärsetik och uppförande.  

Vår faktiska påverkan har vi bedömt utifrån allvarsgrad, vilken i sin tur bestäms av grad och räckvidd av påverkan samt möjlighet till gottgörelse, medan potentiell påverkan bedömts utifrån allvarsgrad och sannolikhet. Mänskliga rättigheter har beaktats vid samtliga bedömningar. Resultatet av analysen bekräftar att Bures faktiska och potentiella påverkan till största del kommer från verksamheterna i Bures portföljbolag.

Vidare har vi fört dialoger med interna och externa intressenter såsom styrelsemedlemmar, ägare, vd och finanschefer samt med representanter från ett urval av Bures portföljbolag som tillsammans utgör drygt 80 procent av Bures substansvärde.  

Utifrån resultaten av vår påverkansanalys och analysen av finansiell väsentlighet i kombination med sammanställningen av våra intressenters förväntningar på oss har vi identifierat sex prioriterade områden för rapportering.  

Policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29