Bure som ansvarsfull ägare och investerare

Analys av hållbarhetsrisker och möjligheter är integrerade i vår investeringsprocess. I analysen utgår vi från hur bolag förhåller sig till de 10 principerna i FN:s Global Compact och Bures policy för ansvarsfulla investeringar liksom Bures exkluderingskriterier. Potentiella hållbarhetsrisker utvärderas även baserat på bolagets industri, leverantörskedja, geografisk närvaro och ägarstruktur.  

Internt ramverk styr vårt agerande

Vårt interna ramverk är grundat i Global Compacts 10 principer och Agenda 2030. Tillsammans med vår uppförandekod, policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar, miljöpolicy, GDPR-policy och visselblåsarpolicy definierar det hur Bure ska agera som ett ansvarsfullt företag, investerare och arbetsgivare.

Ramverkets syfte är att stötta Bures bolagsansvariga i att driva hållbarhetsagendan framåt i våra portföljbolag och fastställa krav och förväntningar på utveckling av hållbarhetsarbetet.

Drivande i portföljbolagens hållbarhetsarbete

Genom vår bolagsstyrning och som styrelserepresentanter påverkar vi våra portföljbolags hållbarhetsarbete;

  • Som styrelserepresentanter driver vi aktivt hållbarhetsfrågor utifrån den ägaragenda och målsättningen vi satt för respektive bolag avseende hållbarhet.
  • Portföljbolagen får vår handbok som inkluderar Bures krav och förväntningar på utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete samt en praktisk vägledning av arbetet.  
  • Varje år rapporterar våra styrelserepresentanter in resultatet av hållbarhetsarbetet i respektive bolag till Bures styrelse. Under 2022 har samtliga Bures bolag förflyttat sig i positiv riktning.
Policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar

För mer information och kontakt:
Max Jonson, cfo
Tfn 08-614 00 29